CYKL SZEŚCIOLETNI - KLASY I-III

L.P ZAJĘCIA EDUKACYJNE  ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU
1.   Instrument główny  2 x 30 minut
2.   Zajęcia z akompaniatorem 1 x 15 minut
3.   Kształcenie słuchu + Rytmika 3 x 45 minut

CYKL SZEŚCIOLETNI – KLASY IV-VI I CYKL CZTEROLETNI

L.P ZAJĘCIA EDUKACYJNE  ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU
1.   Instrument główny  2 x 45 minut
2.   Zajęcia z akompaniatorem 1 x 15 minut
3.   Kształcenie słuchu + Audycje muzyczne 3 x 45 minut
4.    Fortepian dodatkowy 1 x 30 minut
5.    Chór 2 x 45 minut

Uwagi

 • ad. 1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.
 • ad. 2. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  Zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie obowiązują uczniów klas gitary i fortepianu.
 • ad. 3. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 16 uczniów.
 • ad. 4. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dotyczą uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas III i IV cyklu czteroletniego.
 • Zajęcia odbywają się po południu.

Szkoła prowadzi również zajęcia przygotowujące do nauki w Szkole Muzycznej I st. 

„Dzieci muszą przyjmować muzyczną wiedzę w sposób tak naturalny jak przyjmują pożywienie i z taką przyjemnością, jaką czerpią z gry w piłkę. Tak powinno być od początku ich szkolnego życia."
Leonard Bernstein  

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.”
David Lewis

Serdecznie witamy na stronie internetowej PRESTO Szkoły Muzycznej I stopnia w Warszawie. Szkoła istnieje od 2008 roku. Celem działalności Szkoły jest profesjonalne kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów. Staramy się zapewnić każdemu uczniowi optymalne warunki niezbędne dla pełnego i harmonijnego rozwoju jego osobowości, szczególnie dopasowując metody pracy i realizację programu do indywidualnych możliwości ucznia. Poprzez program wychowawczy staramy się kształtować takie cechy charakteru jak wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, obowiązkowość oraz umiejętność pracy zespołowej.

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ nasza Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 503/6/2008. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku, nasza szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej!

Lekcje instrumentu głównego - nauka gry na wybranym przez ucznia instrumencie odbywa się 2 razy w tygodniu. Są to lekcje indywidualne. Dzieci uczą się podstaw gry, wydobywania dźwięku, prawidłowego ułożenia aparatu gry, poznają historię instrumentu oraz jego budowę. Program dobierany jest do poziomu i predyspozycji ucznia. Bardzo ważnym elementem kształcenia muzyka są występy publiczne. Wszyscy uczniowie bez względy na stopień zaawansowania mogą, a nawet powinni grać na koncertach i audycjach szkolnych.
Przedmioty ogólnomuzyczne - zajęcia teoretyczne obywają się w grupach do 16 osób. Uczniowie poznają zapis nutowy, podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się podstaw teorii i historii muzyki. Rozwijają słuch poprzez czytanie nut głosem, zapisywanie krótkich fragmentów dźwiękowych, zabawy rytmiczne itp. Wiedza teoretyczna jest bardzo istotna w graniu na instrumencie.

Zakres kształcenia artystycznego prowadzonego przez Szkołę obejmuje nauczanie gry na instrumentach, nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych oraz zajęcia zespołowe. Czas trwania nauki oraz ramowe plany nauczania określane są przez obowiązujące rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:
 • Cykl sześcioletni (6 – 10 lat)
 • Cykl czteroletni (11 – 16 lat)
Oferujemy naukę w czterech klasach instrumentalnych.
 • gitary klasycznej,
 • fortepianu,
 • skrzypiec,
 • fletu poprzecznego,
Program zajęć szkolnych obejmuje również przedmioty ogólnomuzyczne:
 • kształcenie słuchu,
 • rytmika,
 • audycje muzyczne
 • chór