STATUT

PRESTO
Szkoły Muzycznej I st.    ROZDZIAŁ I    
Postanowienia ogólne

§ 1

1.    „Presto” Szkoła Muzyczna I-go stopnia, zwana w dalszej części Statutu "Szkołą", jest placówką kulturalną prowadzącą działalność w zakresie kształcenia muzycznego.
2.    Szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3.    Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii rozstrzygniętych w Statucie.
§ 2
1.    Siedzibą Szkoły jest Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa.

§ 3

1.    Organem Prowadzącym Szkołę jest osoba fizyczna: Wojciech Kozłowski.
2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 4

1.    Szkoła prowadzi kształcenie w cyklu sześcioletnim tzw: " Dział Dziecięcy" i w cyklu czteroletnim tzw: " Dział Młodzieżowy".
2.    Zakres kształcenia artystycznego prowadzonego przez Szkołę obejmuje nauczanie gry na instrumentach, nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych oraz zajęcia zespołowe.
3.    Czas trwania nauki oraz ramowe plany nauczania określane są przez obowiązujące rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

1.    Absolwenci Działu Dziecięcego i Działu Młodzieżowego otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I-go Stopnia, które upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie do szkół muzycznych II-go stopnia.
2.    Nauka w Szkole odbywa się na podstawie "Umowy" zawartej pomiędzy rodzicem lub opiekunem ucznia a Szkołą.
3.    Nauka w szkole finansowana jest z opłat rodziców zwanymi dalej czesnym. Czesne nie jest zapłatą za poszczególne lekcje ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole. Oznacza to, że w każdym miesiącu jest ono płacone w podanej wysokości bez względu na ustawowe dni wolne od pracy np.: dni świąteczne, ferie zimowe. Szkoła nie pobiera opłat za wakacje.
4.    Przyjęcie ucznia do Szkoły określają zapisy niniejszego Statutu zawarte w § 30, 31 i 32.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Szkoły

§ 6

1.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "Ustawą", a także wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
1.    kształtuje wrażliwość muzyczną, rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne ucznia,
2.    stara się rozbudzać w uczniach potrzebę rozwijania swoich zdolności i umiejętności,
3.    kształci i wychowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
4.    poprzez program wychowawczy stara się kształtować wartościowe cechy charakteru takie jak wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, obowiązkowość oraz umiejętność pracy zespołowej,
5.    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,
6.    umożliwia osiągnięcie umiejętności i wiedzy przygotowującej do podejmowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia,
7.    stara się zapewnić każdemu uczniowi optymalne warunki niezbędne dla pełnego i harmonijnego rozwoju jego osobowości, szczególnie dopasowując metody pracy i realizację programu do indywidualnych możliwości ucznia,
8.    stwarza możliwość realizacji indywidualnych programów nauczania,
9.    rozwija działalność kulturalną w środowisku,
10.    wspólnie z innymi placówkami oświatowo-kulturalnymi podejmuje działania artystyczne i kulturalne,
2.    Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
3.    Szkoła, współpracując z uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi i innymi instytucjami, ma na celu zapewnienie możliwości jak najszerszego rozwoju artystycznego uczniów.

§ 7

1.    Szkoła realizuje cele, o których mowa w § 6 w oparciu o przyjętą koncepcję rozwoju Szkoły poprzez:
1.    organizację zajęć lekcyjnych i dodatkowych z wykorzystywaniem niezbędnych pomocy naukowych w oparciu o szkolne plany nauczania,
2.    prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie obowiązujących programów nauczania dla szkół muzycznych I-go stopnia
3.    wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania,
4.    organizację imprez mających na celu prezentację muzycznych osiągnięć uczniów a w tym: lekcji otwartych, przesłuchań, audycji, koncertów, przeglądów itp.
5.    rozszerzanie form edukacji o wspólne nauczycielsko - uczniowskie projekty muzyczne,
6.    dążenie do uczestniczenia w przeglądach i konkursach regionalnych i ogólnopolskich,
7.    organizowanie, w miarę możliwości, wyjść na koncerty, muzyczne przedstawienia teatralne i inne imprezy kulturalne,
8.    współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi i artystycznymi, w celu oddziaływania na sferę kulturalną w środowisku,
9.    współdziałanie z samorządem lokalnym w realizacji projektów kulturalnych,

§ 8

1.    Szkoła umożliwia uzdolnionym uczniom ukończenie Szkoły w skróconym czasie poprzez kwalifikację do klasy programowo wyższej.
2.    Szkoła powinna dostosować metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwiać korzystanie ze specjalnych form pracy dydaktycznej.
3.    Szkoła może prowadzić klasy i zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne dla uczniów o obniżonym poziomie przyswajania wiadomości teoretycznych, a także w uzasadnionych przypadkach stwarzać możliwość realizacji programu w okresie dłuższym niż jeden rok szkolny.
4.    Szkoła, w uzasadnionych przypadkach może prowadzić realizację programu przedmiotów ogólnomuzycznych w trybie zajęć indywidualnych.

§ 9

1.    Program wychowawczy realizowany przez Szkołę ma na celu wszechstronny rozwój każdego ucznia, a w szczególności:
1.    kształtowanie poprzez muzykę poczucia wartości estetycznych,
2.    budowanie szczególnych relacji uczeń - nauczyciel w oparciu autorytet nauczyciela, wzajemny szacunek i troskę o indywidualny rozwój ucznia,
3.    dbałość o kształtowanie poczucia własnej wartości i wartości innych,
4.    motywowanie do rozwijania indywidualnych zainteresowań,
5.    kształtowanie postawy kreatywnej,
6.    szczególną troskę o rozwój emocjonalny i społeczny uczniów,
7.    umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów, kształtowanie świadomego samorozwoju i samokontroli,
8.    wykształcenie nawyku samodzielnej i systematycznej pracy oraz umiejętność planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
9.    nadanie szczególnego znaczenia zajęciom zespołowym ze względu na ich walor wychowawczy w zakresie umiejętności współdziałania w grupie i kształtowania współodpowiedzialności,
10.    kształtowanie zachowań związanych z troską o własne zdrowie, kondycję psychiczną i fizyczną,
11.    integrację społeczności szkolnej ze środowiskami innych szkół poprzez organizację wspólnych projektów i imprez kulturalnych,
2.    Dążąc do jak najlepszej realizacji funkcji wychowawczej Szkoła może nawiązywać współpracę z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy.

§ 10

1.    Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich wieku z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
2.    Funkcje opiekuńcze Szkoła realizuje w szczególności przez:
1.    otaczanie opieką pedagogiczną każdego ucznia Szkoły,
2.    uwzględnianie w procesie dydaktycznym indywidualnych możliwości intelektualnych i psychofizycznych ucznia,
3.    stwarzanie optymalnych warunków pobytu uczniów w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przed przemocą,
4.    zobowiązanie nauczycieli i innych pracowników Szkoły do natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia,

ROZDZIAŁ III

ORGAN PROWADZĄCY

§ 11

1.    Prowadzenie Szkoły odbywa się na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek artystycznych.
2.    Organ Prowadzący Szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:
1.    zapewnienie warunków do działania Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania oraz opieki,
2.    wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
3.    zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej Szkoły,
4.    wykonywanie wszelkich prac i zadań inwestycyjnych związanych z należytym utrzymaniem pomieszczeń edukacyjnych,
5.    pozyskiwanie niezbędnych środków na działalność statutową Szkoły.
3.    Organ Prowadzący będący osobą fizyczną może być Dyrektorem Szkoły.

§ 12

1.    Organ Prowadzący Szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2.    W zakresie wymienionym w ustęp.1, nadzorowi podlega w szczególności
1.    dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi z opłat rodziców oraz gospodarowanie mieniem Szkoły,
2.    prawidłowość dysponowania i rozliczania przyznanych środków budżetowych,
3.    przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa oraz higieny pracowników i uczniów, .
3.    Organ Prowadzący może zlikwidować działalność Szkoły z końcem roku szkolnego, przy czym jest on zobowiązany co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców, uczniów oraz Centrum Edukacji Artystycznej o zamiarze i przyczynach takiej decyzji.
4.    Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Organ Prowadzący z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się do Centrum Edukacji Artystycznej.ROZDZIAŁ IV
Organy Szkoły

§ 13

1.    Organami Szkoły są:
1.    Dyrektor Szkoły
2.    Rada Nauczycieli
2.    Organy Szkoły mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły do Organu Prowadzącego.
3.    Organy Szkoły z wyjątkiem Dyrektora nie mogą reprezentować Szkoły na zewnątrz.
4.    Decyzje i opinie Rady Nauczycieli zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.
5.    Uchwały Organów Szkoły sprzeczne ze Statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez Organ Prowadzący.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 14

Funkcję Dyrektora Szkoły może pełnić osoba prowadząca Szkołę.

§ 15
 

Dyrektor, przy pełnieniu funkcji administracyjnych nie traci statusu i praw nauczyciela.

§ 16

1.    Dyrektor Szkoły kieruje pracą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1.    kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły,
2.    sprawowanie nadzoru pedagogicznego i artystycznego wewnątrz Szkoły,
3.    planowanie i organizowanie pracy Szkoły oraz mierzenie jakości tej pracy,
4.    opracowanie i realizację planu rozwoju Szkoły,
5.    gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania jej oceny,
6.    hospitowanie lekcji i wszelkiego rodzaju zajęć w Szkole.
7.    udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i inspirowanie ich do pracy twórczej,
8.    umożliwianie wymiany doświadczeń między nauczycielami dla skuteczniejszego osiągania celów i zadań Szkoły,
9.    sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
10.    prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz troska o właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły,
11.    organizowanie przyjęć uczniów w oparciu o obowiązujące przepisy i szczegółowe kryteria i zasady rekrutacji zawarte w § 30, 31, 32 niniejszego Statutu,
12.    podejmowanie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w obowiązujących przepisach, Regulaminie Szkoły oraz w oparciu o zapisy umowy zawartej pomiędzy Szkołą a rodzicami, decyzji w sprawie przyjmowania i skreślania z listy uczniów oraz zawieszeniu w prawach ucznia,
13.    kierowanie pracami Rady Nauczycieli i realizacja uchwał tejże Rady ,
14.    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
3.    Wykonując swoje zadania Dyrektor:
1.    odpowiada za zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych,
2.    ma obowiązek zapewnić warunki do działalności innych Organów Szkoły,
§ 17

1.    Prowadzenie i zabezpieczenie pełnej dokumentacji Szkoły a w szczególności :
1.    prowadzenia obsługi kancelaryjnej,
2.    przygotowania umów i preliminarza budżetowego,
3.    prowadzenia inwentaryzacji zasobów materialnych Szkoły,
4.    prowadzenia obsługi finansowej Szkoły,
5.    wypłacania należnego wynagrodzenia pracownikom Szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów.
2.    Dyrektor dla realizacji zadań statutowych oraz w celu usprawnienia bieżącej działalności Szkoły może powoływać okresowe zespoły robocze złożone z nauczycieli i pracowników Szkoły, którym powierzy określone zadania do realizacji.

§ 18

1.    Dyrektor opracowuje i zatwierdza;
1.    plan organizacyjny Szkoły,
2.    preliminarz budżetowy Szkoły oraz wysokość czesnego i opłat za zajęcia dodatkowe,
3.    okresowe sprawozdania z działalności Szkoły,
4.    perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.
2.    Dyrektor jest przewodniczącym Rady Nauczycieli.
3.    Dyrektor ma prawo brać udział w posiedzeniach innych organów Szkoły.
4.    Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez przedstawicieli społeczności szkolnej lub inne organy Szkoły.
5.    Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwał Rady Nauczycieli.


§ 19

1.    Dyrektor Szkoły jako pracodawcą zatrudnionych w niej nauczycieli jest reprezentantem Organu Prowadzącego. Uprawnienia i obowiązki z tego zakresu realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Dyrektor w szczególności:
1.    zatrudnia i zwalnia nauczycieli, instruktorów oraz innych pracowników Szkoły,
2.    podejmuje decyzje o konsekwencjach służbowych wobec winnych zaniedbań i uchybień w pracy.
3.    Dyrektor Szkoły w zakresie swych uprawnień i obowiązków określonych odrębnymi przepisami prawa, zawiera jednoosobowe umowy cywilno-prawne w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły.

RADA NAUCZYCIELI

§ 20

1.    Rada Nauczycieli jest kolegialnym organem, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2.    Rada Nauczycieli odpowiada za realizację programu dydaktyczno - wychowawczego Szkoły i podejmuje związane z tym decyzje.
3.    Rada Nauczycieli jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora Szkoły.
4.    Przewodniczącym Rady Nauczycieli jest Dyrektor Szkoły, który w szczególności zobowiązany jest do:
1.    przygotowania i prowadzenia zebrań Rady Nauczycieli,
2.    realizacji uchwał Rady Nauczycieli,
3.    dbania o autorytet Rady Nauczycieli, w tym o ochronę praw i godności nauczycieli,
4.    zapoznawania Rady Nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa właściwymi dla specyfiki Szkoły oraz omawianie trybu i form ich realizacji,
5.    przekazywania Radzie Nauczycieli na bieżąco informacji o działalności Szkoły.

§ 21

1.    Posiedzenia Rady Nauczycieli mogą być organizowane z inicjatywy:
1.    Przewodniczącego Rady,
2.    Organu Prowadzącego,
3.    Centrum Edukacji Artystycznej,
2.    W zebraniu Rady Nauczycieli mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
3.    Zebrania Rady Nauczycieli zwoływane są:
1.    przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2.    w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
3.    po zakończeniu roku zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,
4.    w miarę bieżących potrzeb.

§ 22

1.    Przewodniczący Rady Nauczycieli przygotowuje i prowadzi zebrania Rady i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie z Regulaminem.
2.    Co najmniej dwa razy w roku szkolnym Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Nauczycieli ogólne wnioski, wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i artystycznego.

§ 23
1.    Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach omawianych na posiedzeniu Rady Nauczycieli, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.
2.    Nauczyciel nie może przekazywać na zewnątrz Szkoły informacji o sprawach Szkoły, które godziłyby w dobra innych nauczycieli i pracowników oraz dobro Szkoły.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 24

1.    Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje poszczególne specjalności właściwe dla szkół muzycznych I-go stopnia w dwóch działach: Dziecięcym i Młodzieżowym.
2.    Nauczyciele :
1.    uzgadniają program przyjęty w nauczaniu przedmiotów oraz realizacje tego programu,
2.    opracowują formy sprawdzania umiejętności: testy, sprawdziany i inne formy prezentacji,
3.    określają terminy przeprowadzania okresowych sprawdzianów umiejętności i przesłuchań
4.    uzgadniają szczegółowe kryteria i zakres egzaminów promocyjnych,
5.    określają niezbędne wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych, instrumentów, i innych potrzeb
6.    określają listę podręczników i nut oraz hierarchię potrzeb w zakresie planowanych zakupów pomocy naukowych,
7.    prowadzą wymianę doświadczeń dotyczących wyboru najefektowniejszych metod i form pracy,
8.    opiniują przygotowywane w Szkole autorskie i innowacyjne rozwiązania metodyczne.

§ 25

1.    Organizacja nauczania w danym roku szkolnym opiera się na obowiązujących przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem liczby uczniów i ilość prowadzonych w Szkole zajęć.
2.    Zajęcia w Szkole mogą odbywać się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W przypadku konieczności organizacji dodatkowych zajęć mogą się one odbywać również w sobotę.
3.    Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
4.    Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także świątecznych ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5.    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych określa terminarz rocznej pracy szkoły opracowywany przez Dyrektora Szkoły.
6.    Dyrektor Szkoły uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7.    Szkoła może organizować zajęcia wyrównawcze oraz kursy przygotowawcze dla kandydatów do Szkoły. Czas trwania kursu i zakres zajęć opracowywany jest każdorazowo dla danego cyklu.
8.    Oprócz nauki stałej w Szkole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, lekcje otwarte, konsultacje mistrzowskie, kursy interpretacji i inne zajęcia okresowe.
9.    W celu umożliwienia prezentacji i porównywania osiągnięć artystycznych uczniów Szkoła może organizować koncerty, festiwale muzyczne, konkursy instrumentalne i tematyczne oraz inne imprezy kulturalne.
10.    W czasie wakacji Szkoła może organizować letnie kursy wypoczynkowo- edukacyjne.
§ 26
1.    Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie lekcyjnym.
2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem lekcji gry na instrumencie, której czas trwania określa ramowy plan nauczania.
3.    W Szkole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe w innej niż trwającej 45 minut jednostce lekcyjnej.
4.    Zajęcia te prowadzone są w oparciu o zatwierdzoną przez Dyrektora organizację zajęć dodatkowych, która określa czas trwania i zakres tematyczny tych zajęć.
§ 27

1.    Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora.
2.    Przy opracowywaniu indywidualnych planów nauczania nauczyciele zobowiązani są do uwzględniania przerw pomiędzy zajęciami.

§ 28

1.    Podczas zajęć opiekę nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący zajęcia.
2.    Po zakończeniu zajęć dzieci powinny być odbierane przez rodziców lub opiekunów po uprzednim zgłoszeniu tego u nauczyciela.
3.    W czasie zajęć poza terenem Szkoły i podczas wyjazdów na koncerty i inne imprezy opiekę nad uczniami sprawują organizatorzy i opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora.§ 29

1.    Przyjęcia do Szkoły poprzedzają badania predyspozycji muzycznych zwane "Przesłuchaniami wstępnymi". Przesłuchania wstępne organizowane są według zasad, o których mowa w § 33, 31 i 32 niniejszego Statutu.
2.    Specyfika Szkoły zakłada nauczanie przedmiotów poszczególnych specjalności w systemie zajęć indywidualnych.
3.    Przydział uczniów do klas instrumentalnych odbywa się w oparciu o wyniki przesłuchań wstępnych oraz możliwości organizacyjne Szkoły.
4.    Szczególnie uzdolnionym uczniom, a także w innych uzasadnionych przypadkach Szkoła stwarza możliwość kształcenia w ramach toku nauczania indywidualnego. O przyznaniu realizacji przez ucznia programu w toku zajęć indywidualnych decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli.
5.    W uzasadnionych przypadkach i na pisemną prośbę rodziców Dyrektor może zezwolić na realizację przez ucznia programu danej klasy w okresie dłuższym niż jeden rok szkolny.

§ 30

1.    Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest przystąpienie do tzw. "przesłuchania wstępnego", będącego badaniem przydatności kandydata do kształcenia muzycznego.
2.    Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Działu Dziecięcego powinien mieć ukończone 6 lat i nie przekroczone 10 lat. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Działu Młodzieżowego jest ukończenie 10 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
3.    Szkoła może prowadzić okresowe zajęcia konsultacyjne i przygotowawcze dla kandydatów.
4.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają podanie i wypełniają kwestionariusz kandydata.
5.    Szkoła może zażądać dodatkowej opinii lekarza potwierdzającej możliwość nauki gry na wybranym instrumencie.
6.    Terminy składania podań i przeprowadzania przesłuchań wstępnych ustala Dyrektor Szkoły z zachowaniem postanowień obowiązujących przepisów.
7.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyznaczyć po rozpoczęciu roku szkolnego uzupełniający termin przesłuchań wstępnych, nie później jednak niż do dnia 30 września.
§ 31

1.    Przesłuchania wstępne obowiązują wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Działu Dziecięcego oraz Działu Młodzieżowego i obejmują:
1.    ocenę zdolności muzycznych w oparciu o praktyczny test słuchowo-rytmiczny
2.    ocenę warunków psychofizycznych w formie praktycznego sprawdzianu,
3.    ocenę predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie,
2.    W celu przeprowadzenia przesłuchań Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną zwaną dalej "Komisją". Komisja w uzasadnionych przypadkach może składać się z więcej niż jednego zespołu kwalifikacyjnego, który musi liczyć co najmniej 3 osoby.
3.    Przewodniczącego Komisji wyznacza Dyrektor Szkoły.
4.    Przebieg badania przydatności kandydata jest dokumentowany Kartą Przesłuchania.
5.    Z przebiegu badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich ocenę w skali od 0 - 25 pkt.
6.    Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyniku badania przydatności.
7.    Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w ciągu 3 dni od daty zakończenia przesłuchań. Lista przyjętych kandydatów jest jawna. Informacja o uzyskanej punktacji może zostać udostępniona, poza protokołem Komisji, tylko rodzicom lub opiekunom kandydata.§ 32

1.    W uzasadnionych przypadkach, kandydat do szkoły może zostać przyjęty do klasy wyższej niż pierwsza.
2.    Predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty ocenia komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.
3.    Decyzje o przyjęciu podejmuje Dyrektor Szkoły.
4.    W szczególnych przypadkach uczeń może zostać przyjęty w ciągu trwania roku szkolnych na zasadach określonych w ust. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu. Dotyczy to również możliwości przyjęcia ucznia z innej szkoły artystycznej tego samego typu.
5.    Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na zasadach ustalonych przez nauczycieli danego przedmiotu.
6.    W przypadku przyjęcia ucznia do klasy niższej niż ukończona w poprzedniej szkole, np. z powodu zmiany instrumentu, oceny udokumentowane świadectwem zostają uznane, a uczeń może zostać zwolniony z uczęszczania na zajęcia, których program opanował w stopniu co najmniej dobrym.
7.    Dopuszcza się możliwość przejścia ucznia z Działu Dziecięcego do Działu Młodzieżowego. Decyzję o zmianie działu i o kwalifikacji do odpowiedniej programowo klasy podejmuje Komisja na podstawie przebiegu dotychczasowej edukacji ucznia.

§ 33

1.    Szkoła organizuje swoją pracę z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.    Budynek, w którym odbywają się zajęcia spełnia wymogi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określone odrębnymi przepisami.
3.    Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem podczas trwania zajęć.
4.    Zasady funkcjonowania sal lekcyjnych i urządzeń ustala Dyrektor Szkoły.
5.    Rodzic lub opiekun dziecka jest odpowiedzialny za przyprowadzenie na zajęcia i odebranie ucznia bezpośrednio po zajęciach.

ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 34

1.    Szkoła zobowiązuje się w miarę możliwości do zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2.    Stosunki pracy z nauczycielami i innymi pracownikami nawiązuje Dyrektor Szkoły.
3.    Dyrektor określają zakres obowiązków zatrudnionych nauczycieli i pracowników.
4.    W celu należytego funkcjonowania Szkoły Dyrektor może zatrudniać pracowników administracyjnych.

§ 35

1.    Prawa i obowiązki nauczycieli określają odrębne przepisy oraz Statut.
2.    Nauczyciele decyduję o kierunku nauczania danego przedmiotu. Ich praca traktowana jest jako proces twórczy.
3.    Nauczyciele nauczają zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem Szkoły programem i metodami nauczania,
4.    Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej i przepisów prawa.
5.    Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zobowiązani są do przedstawienia Dyrektorowi rozkładu materiału przewidzianego do realizacji w danym roku szkolnym w poszczególnych klasach.
6.    Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
1.    aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły,
2.    współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania,
3.    kreowania własnych metod nauczania
4.    egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań zgodnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
5.    doskonalenia własnych umiejętności i podnoszenia wiedzy merytorycznej.

§ 36

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
2.    Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1.    dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2.    stwarzanie warunków pełnego rozwoju artystycznego uczniów,
3.    systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
4.    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
5.    uczestnictwo w zebraniach Rady Nauczycieli,
6.    przedstawienie uczniom i rodzicom zakresu materiału przeznaczonego do realizacji oraz informowanie o kryteriach ocen i formach sprawdzania nabytych umiejętności,
7.    sprawdzanie postępów w nabywanych umiejętności oraz ocenianie zgodne z zasadami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
8.    informowanie rodziców o postępach w nauce, ich braku i zagrożeniach dotyczących promocji,
9.    systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji,
10.    odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie trwania zajęć i przerw między lekcyjnych,
11.    przestrzeganie przepisów BHP oraz zapoznawanie uczniów z tymi przepisami
3.    Podczas zajęć każdy nauczyciel odpowiedzialny jest za właściwe korzystanie z instrumentów i pomocy dydaktycznych oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami.
ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE I RODZICE

§ 37

1.    Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki i rozwoju artystycznych zdolności w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
2.    W szczególności uczeń ma prawo do:
1.    właściwie zorganizowanego procesu nauczania,
2.    życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
3.    znajomości programu edukacyjnego Szkoły,
4.    sprawiedliwej i jawnej oceny swojej pracy,
5.    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6.    otrzymania pomocy w przypadku trudności w nauce,
7.    wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych.

§ 38

1.    Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a w szczególności:
1.    przestrzegania regulaminów szkolnych
2.    systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i w życiu Szkoły,
3.    systematycznego przygotowywania się do zajęć z instrumentu i zajęć ogólnomuzycznych,
4.    odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
5.    właściwie odnosić się do koleżanek i kolegów,
6.    godnie reprezentować Szkołę,
7.    dbać o wspólne dobra, ład i porządek w Szkole,
8.    reprezentować Szkołę we wszystkich imprezach kulturalnych promujących działalność Szkoły.

§ 39

1.    Rodzice ponoszą pełna odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
2.    Rodzice oraz prawni opiekunowie uczniów mają prawo między innymi do:
1.    znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,
2.    zapoznania się ze sposobem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz trybu przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikujących i poprawkowych,
3.    uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

§ 40
1.    Każdy z rodziców ma obowiązek reagować na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów w Szkole i poza jej terenem.
2.    Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest w szczególności:
1.    zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
2.    motywowanie i dopilnowywanie dziecka do systematycznego ćwiczenia gry na instrumencie,
3.    zapewnienie dziecku warunków do wypełniania obowiązków szkolnych,
4.    stawiennictwo na prośbę Dyrektora lub nauczyciela
5.    uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez Szkołę,


§ 41

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia i wychowania dzieci kierując się nadrzędną ideą szkoły jaką jest dobro ucznia.
2.    Rodzice uczniów i nauczyciele Szkoły współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
3.    Dla zapewnienia realizacji praw rodziców Szkoły organizuje spotkania z rodzicami dla wymiany informacji oraz dyskusji na tematy kształcenia i wychowania.
4.    Szkoła stwarza możliwość uczestnictwa rodziców w niektórych zajęciach, jeśli wymaga tego proces dydaktyczny.
5.    Nauczyciele przekazują na bieżąco wymagania edukacyjne i prośby do rodziców.

ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 42

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz formułowaniu oceny.
2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1.    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
2.    motywowanie ucznia do jego dalszej pracy,
3.    dostarczanie rodzicom (opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów,
4.    umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.

§ 43

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( opiekunów ),
2.    bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali, o której mowa w § 45 ust. l,
3.    ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych i warunków ich poprawiania,
4.    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych.

§ 44
1.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

§ 45

1.    Bieżące ocenianie odbywa się według następującej skali:
a.    stopień celujący - 6
b.    stopień bardzo dobry - 5
c.    stopień dobry - 4
d.    stopień dostateczny - 3
e.    stopień dopuszczający - 2
f.    stopień niedostateczny - l
2.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów ).
3.    Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie.
4.    Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( opiekunów ) każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest uzasadniona.

§ 46

1.    Oceny cząstkowe pochodzą z różnorodnych form sprawdzania osiągnięć uczniów.
2.    Ustala się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
a.    sprawdziany pisemne,
b.    odpowiedzi ustne,
c.    aktywność na zajęciach,
d.    prace domowe,
e.    prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
f.    samodzielne prace uczniów.
3.    Na sprawdziany pisemne składają się:
a.    sprawdziany obejmujące swoim zakresem większe partie materiału, głównie podsumowujące dział programowy (tzw. prace klasowe),
b.    sprawdziany obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (tzw. kartkówki ).
4.    Prace klasowe są zapowiadane co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
5.    Prace klasowe poprawiane są w terminie 2 - tygodniowym, kartkówki - w przeciągu tygodnia.
6.    Sprawdzone i ocenione sprawdziany są omawiane na lekcjach, a następnie udostępniane uczniom do wglądu.
7.    W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej z pracy klasowej, uczeń ma obowiązek poprawić ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
8.    Sprawdziany pisemne są przechowywane przez nauczyciela w pracowni przedmiotowej do zakończenia roku szkolnego i na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) przedstawiane do wglądu.

§ 47

1.    Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania lub zaliczeniu zajęć, w których uczeń uczestniczył.
2.    Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym
3.    Na dwa tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.
4.    Oceny, o których mowa w ust.3 powinny być wystawione w dzienniku lekcyjnym ołówkiem, w ostatniej wolnej kratce rubryki przeznaczonej na oceny cząstkowe z danego przedmiotu.

§ 48

1.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
a.    stopień celujący - 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, o których mowa w § 44,
b.    stopień bardzo dobry - 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
c.    stopień dobry - 4 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu,
d.    stopień dostateczny - 3 oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,
e.    stopień dopuszczający - 2 oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,
f.    stopień niedostateczny - l oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych.

§ 49

1.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem oceny z instrumentu głównego.
2.    Ocenę z instrumentu głównego ustala Komisja Egzaminacyjna w trybie egzaminu promocyjnego.
3.    Przepisów ust.2 nie stosuje się do uczniów klasy I. Ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
4.    Komisję Egzaminacyjną, o której mowa w ust. 2 powołuje Dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
a.    Dyrektor szkoły - jako przewodniczący,
b.    nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
c.    nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5.    Ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się według skali punktowej:
a.    25 punktów - stopień celujący,
b.    21 - 24 punktów - stopień bardzo dobry,
c.    16-20 punktów - stopień dobry,
d.    13 - 15 punktów- stopień dostateczny,
e.    11 - 12 punktów - stopień dopuszczający,
f.     do 10 punktów - stopień niedostateczny.
6.    Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego Komisja ustala ocenę ucznia. W przypadku różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez członków Komisji.
7.    Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład Komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez Komisję.
8.    Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9.    Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, o którym mowa w ust.2.
10.    Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

§ 50

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
2.    Uczeń nie klasyfikowany, w przypadku gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.    W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nie uzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów ) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami).
5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się:
a.    nie później niż w ostatnim dniu ferii zimowych - w przypadku klasyfikacji śródrocznej,
b.    nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich - w przypadku klasyfikacji końcoworocznej.
6.    Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, o którym mowa w § 49. ust 2. przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w składzie:
a.    Dyrektor szkoły - jako przewodniczący Komisji,
b.    nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
c.    nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7.    Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
8.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej.
9.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład Komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez Komisję.
10.    Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.

§ 51

1.    Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji końcoworocznej i obejmuje podjęcie uchwał o:
a.    promowaniu uczniów lub ukończeniu szkoły,
b.    promowaniu uczniów poza normalnym trybem,
c.    wyróżnieniu uczniów.

§ 52

1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust.2 , otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego.
2.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:
a.    instrument główny,
b.    kształcenie słuchu.

§ 53

Uczeń może być skreślony z listy uczniów gdy:
1.    nie uiszcza opłat za czesne
2.    naganne zachowanie (brak szacunku do nauczyciela i innych uczniów, niszczenie mienia szkoły itp.)


ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 54

1.    Szkoła jest podmiotem gospodarczym i może być prowadzona w każdej formie działalności gospodarczej zgodnej z odrębnymi przepisami.
2.    Za prawidłowe wykorzystanie środków finansowania szkoły, w tym otrzymanych dotacji celowych odpowiada Dyrektor Szkoły.
3.    Działalność Szkoły finansowana jest z opłat rodziców (czesne), zapisów, dotacji, darowizn i innych form pomocy.
4.    O przeznaczeniu darowizn, zapisów i innych form pomocy decyduje Dyrektor.
5.    Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczania opłat, o których mowa w pkt. 3. w wysokości i terminie ustalonym przez Dyrektora z zastrzeżeniem § 18 ust 1 pkt. 1,2. Szczegółowe warunki opłat za zajęcia reguluje umowa pomiędzy rodzicem a Szkołą.
6.    W przypadku nie wywiązywania się rodziców ucznia ze zobowiązania, o którym mowa w pkt.3, dłużej niż jeden miesiąc ma zastosowania tryb postępowania ustalony w Umowie z rodzicem.

§ 55

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56

1.    Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli.
2.    Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych należy:
1.    przedstawić Statut wszystkim organom Szkoły do zapoznania sie,
2.    udostępniać go na każde żądanie do wglądu członkom wszystkich organów Szkoły.
§ 57

1.    Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzone przez Organ Prowadzący.
2.    Z wnioskami w sprawie zmian w Statucie mogą występować wszystkie organy Szkoły.
3.    Jeżeli funkcjonujące dotychczas regulaminy szkolne są niezgodne z powyższym Statutem to Organy Szkoły, w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Statutu, powinny dostosować swoje regulaminy do jego wymogów.
§ 58

1.    Statut niniejszy po uzgodnieniu jego treści z Radą Nauczycieli i Dyrekcją Szkoły oraz po zaopiniowaniu przez CEA wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organ Prowadzący.
2.    Z dniem zatwierdzenia niniejszego Statutu tracą moc zapisy Statutu dotychczas obowiązującego.
3.    Organy powołane po dniu wejścia Statutu rozpoczynają nową kadencję z dniem wejścia w życie Statutu.
4.    Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.