Uprawnienia szkoły publicznej !

 

„Dzieci muszą przyjmować muzyczną wiedzę w sposób tak naturalny
jak przyjmują pożywienie i z taką przyjemnością, jaką czerpią z gry w piłkę.
Tak powinno być od początku ich szkolnego życia."
Leonard Bernstein

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach,
potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym.
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.”
David Lewis


    Serdecznie witamy na stronie internetowej PRESTO Szkoły Muzycznej I stopnia w Warszawie. Szkoła istnieje od 2008 roku.
Celem działalności Szkoły jest profesjonalne kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów.
    Staramy się zapewnić każdemu uczniowi optymalne warunki niezbędne dla pełnego i harmonijnego rozwoju jego osobowości, szczególnie dopasowując metody pracy i realizację programu do indywidualnych możliwości ucznia. Poprzez program wychowawczy staramy się kształtować takie cechy charakteru jak wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, obowiązkowość oraz umiejętność pracy zespołowej.
    Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ nasza Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 503/6/2008. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
    Decyzją  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku, nasza szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej!

Wojciech Kozłowski, Dyrektor